Sviatosť manželstva

 

Informácie pre snúbencov

Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (nariadenie Druhej Spišskej diecéznej synody).

Snúbenci, ak vedia o nejakej okolnosti, ktorá by mohla predĺžiť čas prípravy na manželstvo (ak jeden zo snúbencov nebol pokrstený a rozhodol sa pred sviatosťou manželstva prijať sviatosť krstu a sviatosť oltárnu; nie je praktizujúcim katolíkom – nebol na prvom sv. prijímaní; prípadne je iného vyznania alebo je neveriacim), prihlásia sa skôr. V takýchto prípadoch a prípadoch im podobných sa snúbenci prihlásia pol roka, prípadne aj rok dopredu, pretože sa vyžaduje z administratívnych, ale najmä z pastoračných dôvodov dlhšia príprava, ako len bezprostredná príprava na manželstvo. Je úlohou rodičov a príbuzných, aby na tieto okolnosti snúbencov upozornili.

 

Pripomíname, že sviatostné manželstvo nemôžu prijať dvaja, z ktorých ani jeden nebol na prvom sv. prijímaní. Preto je možné sa najprv pripraviť na prvé sv. prijímanie, poprípade na sviatosť birmovania a potom aj na sviatosť manželstva.

 

Doklady potrebné na zápis:

Po zápise si snúbenci vyberú termíny predmanželskej prípravy. Je nevyhnutné absolvovať náuky, ktoré pripravilo pre nás centrum prípravy na manželstvo. Na predmanželské náuky je možné sa prihlásiť na stránke www.domanzelstva.sk. Po absolvovaní kurzu, snúbenci prinesú potvrdenie o absolvovaní prípravy. 

Bez účasti na predmanželskej príprave nie je možné uzavrieť sviatostné manželstvo.

Dôrazne žiadame, aby snúbenci neuzatvárali manželstvo v adventnej a pôstnej dobe.

 

Dôležité upozornenie:

Po zápise na farskom úrade snúbenci idú aj na zápis na matriku mestského úradu v Kežmarku, najneskôr však jeden mesiac pred sobášom! Tam si k zápisu prinesú:

 

Náuky:

Sviatosť manželstva sa môže uzavrieť po patričnej príprave snúbencov. Túto prípravu vykonáva aj rada pre rodinu pri KBS a snúbenci sa môžu prihlásiť na stránke: www.domanzelstva.sk, kde po absolvovaní prípravy obdržia certifikát, ktorý snúbenci prinesú na Farský úrad.

Pre tých, ktorí nemôžu absolvovať Kurz prípravy na manželstvo, sú pošas prázdnin možné tieto termíny:

1.8.2019 - Svedomie

2.8.2019 - Morálka

5.8.2019 - Vierouka

6.8.2019 - Sviatosti

Náuka je večer o 19:00 v budove Farského úradu a je potrebné absolvovať všetky stretnutia. Prosím, aby snúbenci dali mailom na vedomie svoju účasť na stretnutí.