Farská pastoračná rada

Pastoračná rada farnosti je poradným zborom veriacich, ktorého úlohou je pomoc pri pastoračnej práci farnosti.

Celé stanovy Farskej pastoračnej rady na stiahnutie.

 

STANOVY FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY

 1. Povaha a úloha farskej pastoračnej rady (FPR)
 2. Zloženie FPR
 1. Člen FPR má spĺňať tieto podmienky:

a/ Musí byť katolíkom.

b/ Musí mať svoje trvalé bydlisko vo farnosti.

c/ Aktívne sa zúčastňuje na živote farnosti.

d/ Nie je čiastočne ani úplne pozbavený svojprávnosti.

e/ Podľa KKP nie je vylúčený z eucharistického spoločenstva.

f/ Prijal sviatosť birmovania a plní si svoje krstné záväzky.

g/ Vyznačuje sa pevnou vierou, dobrými mravmi a rozumnosťou.

h/ Dovŕšil 18 rokov života.

 1. Členstvo vo FPR vzniká:
 1. Orgány FPR
 2. Výkonné orgány FPR
 1. Porady
 2. V jednu nedeľu sa lístky odovzdajú po bohoslužbách veriacim a druhú nedeľu sa pozbierajú. Zostaví sa poradie najvyššieho počtu hlasov. Tí, čo dostanú najvyšší počet hlasov, stanú sa členmi FPR.
 3. Farár menuje dvoch skrutátorov (s ich súhlasom) ad hoc a jedného zapisovateľa ad hoc (s jeho súhlasom). Oni vykonajú sčítanie hlasov a zápisnične zaevidujú výsledky volieb.
 4. Po voľbách, v najbližšiu nedeľu oboznámi farár celú farnosť s výsledkom volieb. Pri zachovaní bodu 4.1.
 5. Po voľbách do desať dní farár zvolá stretnutie FPR, na ktorom sa zvolí tajomník a vedúci jednotlivých sekcií. (Spolupracovníci jednotlivých sekcií nemusia byť členmi farskej rady.)
 6. Povinnosti členov FPR
 7. Vzťah k diecéze
 8. Schválenie

Tieto stanovy, ako všeobecné normy, sú schválené diecéznym biskupom pre všetky FPR v diecéze a nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia promulgačného dekrétu.

 

 1. Volebný poriadok pre voľby do FPR
 1. Farár oznámi v oznamoch po bohoslužbách po dve nasledujúce nedele dátum voľby. Vysvetlí pritom, kto má právo voliť a kto môže byť zvolený a povzbudí všetkých veriacich k účasti na voľbe.
 2. Farár pripraví volebné lístky. Sú to kandidačné lístky s menami osôb (zostavené v zmysle bodu 3), opatrené farskou pečiatkou a dátumom volieb, s možnosťou dopísať kandidátov. Zároveň nech je určený počet, koľkých možno v danej farnosti zakrúžkovať.

 

[1] Pojem duchovná činnosť je veľmi široký, pre lepšie pochopenie aspoň niekoľko námetov:

 1. Napomáhať pri uskutočňovaní pastoračných zámerov a plánov, ktoré určí diecézny biskup.
 2. Napomáhať kontaktu farára so svetskými inštitúciami, inými cirkvami, s neveriacimi, čo prospieva všeobecnému dobru.
 3. Podporovať farára v evanjelizácii farnosti, prehlbovaní disciplíny života farnosti.
 4. Napomáhať pri organizácii duchovných podujatí, liturgických slávností vo farnosti.
 5. Napomáhať pri šírení náboženskej tlače, jej distribúcii, vedení farskej histórie, farskej knižnice, nástenky.
 6. Odporúčať zamestnanie osôb FÚ a riešiť ich prípadné problémy a potreby.
 7. Napomáhať charitatívnu činnosť vo farnosti.

[2] Ak má farnosť do 3.000 veriacich, FPR môže byť napr. 10 členná. Ak má farnosť nad 3.000 veriacich,

FPR môže byť napr. 14 členná. Farár ako predseda FPR nepatrí do celkového počtu, je teda jedenásty, resp. pätnásty člen FPR.

[3] To znamená kaplán, ak je kaplánov viac, tak ten, ktorého menuje farár. Ostatní kapláni i kňazi, čo účinkujú vo farnosti sa na zasadaní FPR zúčastňujú, ale nemajú hlasovacie právo.

[4] Kantor, kostolník, riaditeľ cirkevnej školy, zástupca katechétov. Menovaných nech nie je viac ako 2-5.