logo Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ľubica

Nachádzate sa tu: Aktuálne - Zhodnotenie roka 2020 vo farnosti Ľubica

Aktuálne

Zhodnotenie roka 2020 vo farnosti Ľubica

2020-12-31

Zhodnotenie roka 2020 vo farnosti Ľubica

 

Každoročne z tohto miesta o takomto čase zaznieva zhodnotenie končiaceho sa roka. Hodnotíme to, ako sme ho prežili, čo sa v ňom podarilo spraviť, ako hospodárila naša farnosť, koľko nových manželstiev či sobášov bolo, koľko našich drahých sme odprevadili na večnosť. Aj dnes sa chceme pozastaviť nad týmito spomínanými aktivitami. No okrem toho, rok 2020 bol poznačený krízou vírusu COVID-19 a nie len tou.

Chcel by som sa najprv pozastaviť práve nad týmto hodnotením, ktoré nám všetkým ukázalo, aké charaktery máme.

Viktor Emil Frankl bol rakúskym neurológom a psychiatrom. Ako žid sa počas druhej svetovej vojny dostal postupne do troch koncentračných táborov v Osvienčime, DachauTerezíne. S Božou pomocou prežil nešťastia všetkých troch táborov. Po skončení vojny mu novinári na jednom stretnutí položili otázku: „Zmenil nejakým spôsobom pobyt v koncentračnom tábore tých ľudí?“ On odvetil: „Nie, nezmenil. Len vyčistil charaktery. Svätci sa ukázali ako svätci a svine ako svine.“ Niečo podobné si myslím aj o dnešnej dobe, ktorú momentálne prežívame.

Je pravdou, že spomínaná kríza obmedzila naše spoločenské a náboženské aktivity. Zostali sme bezradní, keď nám zabránili vykonávať naše bohoslužby. No tá pravá bohoslužba sa však odohráva v hĺbke ľudského srdca a tú nikto nedokáže zobrať ani jej zabrániť. Skutočný problém nie je v tom, či sme alebo nie sme na bohoslužbách, ale či slúžime Pánu Bohu každú chvíľku dňa. Namiesto toho, aby sme žili svoju bohoslužbu doma, zomkli sa v spoločnej modlitbe doma, v čítaní Písma a v hlbšom vnútornom primknutí sa k Bohu, začali sme sa sťažovať ba až nadávať na vládu, biskupov, kňazov, každého kto nám „zobral boha“, akoby Boh bol iba v kostole. Vždy ma trápilo, že sa nemôžem stretávať s mojimi veriacimi pri tej najsvätejšej bohoslužbe v kostole a spoločne ďakovať Bohu. Ale nerozumiem toľkému hnevu a pýche, niekedy až zlobe na biskupov, vládu, každého, kto má iný názor – toto nie je od Boha. A táto kríza ľudskej lásky je omnoho horšia ako kríza vírusu COVID-19. Tu musíme spoločne popracovať na odstraňovaní nedostatkov. Lebo na tú prvú krízu už nám múdre hlavy pripravili vakcínu. Na krízu ľudského srdca si musíme vakcínu nasadiť a aplikovať sami. A vďaka Bohu aj v týchto chvíľach sa mnohí naši veriaci ukázali a stále ukazujú ako svätci, ktorí s pokorou a láskou konajú služby lásky, modlia sa, posväcujú a s láskou slúžia svojim bratom a sestrám.

Dnešná doba naozaj  „vyčistila charaktery“ nás všetkých. Prosme, aby sme tie naše poriadne očistili v Božom milosrdenstve. Snažili sme sa o to aj počas tohto roka, tak, ako nám to situácia dovoľovala.

Začiatok roka a sním spojený fašiangový čas nám spríjemnili mladí animátori z hnutia eRko, ktoré už siedmy rok funguje v našej farnosti. Animátori pripravili ples pre rodičov a priateľov hnutia eRko a karneval pre deti. Som veľmi vďačný všetkým animátorom, ktorí pomáhajú v našej farnosti pri práci s deťmi. Počas týchto siedmych rokov nie len že pracovali s deťmi, ale spomedzi starších detí si pripravujú aj svojich nástupcov, ktorí sa už teraz ako pomocní animátori aktívne zapájajú do práce s deťmi. Aj počas tejto doby, majú s deťmi online stretnutia cez počítače a hľadajú spôsoby, ako tým najmenším spríjemniť a skrášliť chvíle doma a popri tom ohlasovať Kristovo Evanjelium. Ďakujem im za to a nech toto nadšenie v nich stále vzrastá a prinesie hojnú úrodu.

Pôstnu dobu sme v našej farnosti začali s aktivitou a túžbou čítať Sväté Písmo, keďže celý rok bol Rokom Božieho slova. Som veľmi vďačný každému, kto sa zúčastnil tejto aktivity, čítal Markovo evanjelium a zapojil sa aj do vytvárania mozaiky Kristovej tváre. Aj keď nám vírus nedovolil naplno uskutočniť a ukončiť túto aktivitu v našom Farskom kostole, predsa sa len našiel spôsob, ako doručiť časti mozaiky do kostola, poprípade do farskej schránky. Nikdy nám však vírus neprekážal vziať do rúk Sväté Písmo a s o to väčším snažením rozjímať nad Evanjeliom o čo menej sme mohli prísť do chrámu na bohoslužby.

Vďaka pánovi starostovi a ochotným technikom sme mohli v prvej vlne vírusu vysielať prenosy svätých omší prostredníctvom TV Ľubica a ich Facebookového účtu. Určite mnohí s vás sa potešili tejto možnosti sledovať obrady Veľkého týždňa aspoň takýmto spôsobom z vlastného Farského kostola.

Čas, kedy bol kostol uzatvorený pre verejnosť sme využili na to, aby sme za spolupráce s vedením obce mohli vymeniť vežové hodiny a sfunkčniť ich odbíjanie. Taktiež sa nám počas tohto času podarilo kompletne vymeniť zastarané a nefunkčné poplašné zariadenie v kostole a na farskom úrade. Pripojili sme aj moderný kamerový systém, ktorý zabezpečuje faru i farský kostol a nahráva prípadných výtržníkov, vandalov, či zlodejov. Vďaka Bohu známemu dobrodincovi sme vymenili aj celé osvetlenie kostola za LED osvetlenie, ktoré je úspornejšie a efektívnejšie.

Od 11. mája sa uvoľnili opatrenia vlády a opäť sme mohli sláviť verejne bohoslužby. Mnohí z vás pristúpili k sviatosti zmierenia a k Eucharistii a hoci obmedzene, mohli sme sa opätovne schádzať na slávení Kristovej obety.

V júli tohto roku zmenil diecézny biskup miesto pôsobenia nášho pána kaplána Antona Melegu a presunul ho do farnosti Vysoké Tatry. Na jeho miesto nastúpil pán kaplán Blažej Raška, ktorý k nám prišiel z farnosti Spišské Podhradie.

Nakoľko v lete sa znížila miera opatrení, mohli sme s našimi animátormi pripraviť letný detský tábor, ktorý sa konal v Zálesí na ktorom sa zúčastnilo 63 detí spolu s animátormi. Prežili sme nádherný týždeň hier a modlitby na tému sv. Otca Františka: Poďme s ním za ním.

Taktiež sa nám podarilo uskutočniť naše utorkové posedenia pri tlejúcom polienku, teda naše farské letné opekačky, na ktorých sa zúčastňovali deti z našej farnosti.

16. augusta sme slávili Odpustovú slávnosť. Hlavným celebrantom a kazateľom bol vsdp. Juraj Drobný, dramaturg TV LUX a riaditeľ LUX Communication.

Poslednú septembrovú nedeľu (27. septembra) sa v našej farnosti konala slávnosť Prvého svätého prijímania. Eucharistiu po prvýkrát prijalo 40 detí, z toho 25 chlapcov a 15 dievčat. Počas nastávajúceho Bieleho týždňa väčšina z nich každý deň prišla aj na svätú omšu, po ktorej ich čakal malý darček. V sobotu, 10. októbra sme na Mariánskej hore v Levoči spolu s prvoprijímajúcimi deťmi poďakovali Panne Márii za dar Eucharistie.

V októbri opňtovne došlo k sprísneniu pandemických opatrení a uzatvorili sa chrámy. No vďaka vedeniu obce a našim skvelým technikom sme opäť mohli záznam svätých omší priniesť do vašich domovov prostredníctvom TV Ľubica i prostredníctvom nášho farského účtu na Youtube, ktorý vysiela dodnes.

V októbri sa na budove fary vymenili tri okná za nové, plastové a postupne plánujeme v rámci možností povymieňať aj ostané okná tak, aby sme ušetrili energie na vykurovanie budovy fary.

Aj keď Vianočné sviatky nemohli byť slávené tak, ako by sme si ich želali, vďaka Pánu Bohu, stále sme mohli sláviť sväté omše tu v chráme a prichádzať k Eucharistii, ktorá nás počas týchto dní posilňovala.

Čo sa týka investícií v tomto kalendárnom roku, najväčšiu časť financií sme minuli na lavice nášho farského kostola. Vďaka dodávateľovi máme lavice tu v chráme a pripravuje sa aj posledná výmena pod chórom. Stále nám ale ostáva vyplatiť tie lavice, ktoré už tu v kostole máme.

Počas tohto roku sme nemohli konať zbierky na lavice v takom rozsahu, ako sme na začiatku roka predpokladali. No napriek tomu sa nám podarilo uskutočniť niekoľko zbierok, ktorými sme časť vyplatili. Okrem týchto zbierok, prichádzali mnohí z vás s milodarmi na lavice, na kostol, na fungovanie farnosti. Som naozaj vďačný, že ste aj počas tejto doby mysleli na Boží chrám na našu farnosť. Vďaka tejto vašej ochote máme v tomto kalendárnom roku väčší príjem financií z milodarov ako zo zvončeka.

 

Čísla vo farnosti:

Krsty:                35 – 14 chlapcov & 21 dievčat (44 minulého roku)

Pohreby:            42 – 25 mužov & 17 žien (23 minulého roku)

Sobáše:              20 manželských párov

 

Okrem už skôr spomínaných akcií, sa pravidelne vysluhovali sviatosti a konali drobné práce, ktoré nie sú možné bez pomoci mnohých vás. Chcel by som preto v tejto chvíli poďakovať aj konkrétnym osobám. V prvom rade úprimná vďaka patrí dp. Antonovi Melegovi, nášmu bývalému kaplánovi, nie len za krásne spoločenstvo na fare, ale taktiež za jeho službu deťom, mladým, chorým a celej farnosti. Ďakujem aj jeho nástupcovi dp. Blažejovi Raškovi za jeho službu pre farnosť, ochotu spolupracovať a za všetku jeho aktivitu v prospech našej farnosti. Poďakovanie patrí aj vdp. Michalovi Liptákovi, nášmu rodákovi, ktorý svojou ochotnou službou, radami i povzbudeniami napomáha veriacim farnosti i mne samotnému. Nech vám, drahí spolubratia, je Kristus najväčšou odmenou.

Slová vďaky chcem adresovať aj kostolníkom našich dvoch kostolov, manželom Čikovským, p. Klukošovjanovi, p. Zemčákovi, p. Kapolkovi a p. Pitoňákovi, ktorí si vzorne plnia svoje „kostolnícke povinnosti“ a častokrát konajú omnoho viac, než by boli povinní urobiť.

Ďakujem aj našim mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania, miništrantom a kantorkám. Vaša liturgická služba vo farnosti je tak potrebná a som za ňu vďačný. Chcem sa poďakovať spevokolu a lektorom za ich ochotu a službu pre naše spoločenstvo.

Osobitné slová vďaky by som rád venoval našim šicerom, za ich pomoc a obetavosť v týchto ťažkých dňoch, kedy pomáhate pri organizovaní bohoslužieb, pri dezinfekcii kostola a pri ostatnej vašej činnosti.

V neposlednom rade ďakujem aj všetkým členom Hospodárskej rady farnosti.

Rád vyslovujem slová vďaky:

· rehoľným spoločenstvám za ich príkladný život, modlitby a pomoc vo farnosti;

· všetkým našim spoločenstvám, ktoré vo farnosti pracujú: Ružencovému bratstvu, Modlitbám mužov, adorujúcim pred Sviatosťou Oltárnou;

· osobitná vďaka patrí animátorom hnutia eRko, ktorí s láskou a radosťou otvárajú srdcia tých najmenších pre Božie slovo a evanjelium;

· všetkým dobrovoľníkom a ochotným brigádnikom;

· vedeniu obce Ľubica za ich ústretovosť a pomoc;

· všetkým ochotným, ktorí sa podieľajú na upratovaní našich kostolov a veriacich ktorí podľa rozpisu prídu pomôcť poupratovať kostol.

· všetkým vám, bratia a sestry, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapájate do života farnosti.

 

Nech Pán Boh, bohatý a štedrý na milosti, odmení všetku vašu ochotu a vašu štedrosť. Prajem vám i sebe, aby sme v nastávajúcom roku okrášľovali naše charaktery a budovali spoločenstvo lásky a jednoty. Nech nás v nastávajúcom roku 2021 sprevádza Pán svojim požehnaním.

 

 

PhDr. PaedDr. Martin Skladaný

Farský administrátor

 

 
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Rýchle odkazy:

Sväté omše online...

 

  Audiokniha pre lektorov (mp3)

 

 

Adresa a rýchly kontakt:

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica

tel.: +421 052 4566232

e-mail: farnostlubica@gmail.com

 

nach oben