stránka: Domov > Sviatosti > Sviatosť birmovania


Sviatosť birmovania

 

Sviatosť birmovania zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.
Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa udeľuje znovuzrodenému duchovná sila, v ktorej sa birmovanec skrze vkladanie rúk, mazanie krizmou a modlitbu napĺňa Duchom Svätým k vnútornému posilneniu a odvážnemu vyznaniu viery.

Ježiš prisľúbil apoštolom Ducha Svätého. Na desiaty deň po Nanebovstúpení sa tento prísľub vyplnil:


„Príchod Ducha Svätého. - Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli.
I zjavil sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“
(Sk 2, 1-4).

Na túto udalosť si spomíname aj v súčasnosti na Turíce. Odvtedy túto moc sprostredkovávali pokrsteným apoštoli a dnes nástupcovia apoštolov – biskupi, vkladaním rúk na pokrstených:

Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého (Sk 8, 14-17). A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali. Spolu ich bolo asi dvanásť mužov. (Sk 19, 6-7)

Aby sa lepšie naznačil dar Ducha Svätého, čoskoro sa ku vkladaniu rúk pridalo pomazanie vonným olejom (krizmou). Toto pomazanie objasňuje meno „kresťan“, to znamená „pomazaný“ a je odvodené od mena samého Krista (grécke Christos – Pomazaný), ktorého „Boh pomazal Duchom Svätým“ (Sk 10, 38). Obrad pomazania jestvuje až podnes na Východe aj na Západe. Preto sa táto sviatosť na Východe volá krizmácia, t.j. pomazanie krizmou a na Západe názov confirmatio (lat. slovo) čo znamená posilnenie a táto sviatosť potvrdzuje krst a posilňuje krstnú milosť.

V júni 2018 je naplánované vysluhovať sviatosť birmovania v našej farnosti. Sviatosť manželstva môže prijať každý pokrsetený, ktorý dovršil veka túto sviatosť ešte neprijal. Prihlásiť sa na prijatie sviatosti birmovania je možné v piatok 23.6.2017 a v sobotu 24.6.2017 po svätej omši na farskom úrade, kde dostanete podrobnejšie informácie. 

Prihlášku možno stiahnuť tu: 

Aktivity pre birmovancov pre zapojenie sa do života farnosti nájdete tu: 

Základné modlitby pre birmovancov nájdete tu: